Martairean airson Leòmhainn Bheurla

Ann so sinn suidh. So corp ‘us mise. ‘R Eilean Turtar, càit Ur làmh mòr bha sgaoil na Gàedheal. Tréigte anns an tìr càit Sàtan thàinig agus leathadh na teanga de Dhómhnull Dubh anns Ur ainm. ‘S tìr g’ ionnann Sodam agus Gomóra, càit slighean do hIfhrinn bha cheilte samhail sgoiltean.

‘Bheil tuigsinn agad mu’n deur bha sinn dòirt le linn cuimhne do paidrichean malairt airson biadh roimh sgoil aga dar sinn pàistean? ‘Bheil fìos agad na faireachdainn d’ a dol ocrach ré ‘aithris na focail Bheurla:

[ Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done in earth, As it is in heaven.

Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation, But deliver us from evil.

For thine is the kingdom,
The power, and the glory,
For ever and ever. ]

‘Bheil e moladh is toil leat gu cluinn asainn a Dhia Mór, nuair tha sinn beathaithe gu leòmhainn Bheurla l’ Ur eaglais? Airson chan eil moladh agam an còrr ionam as Bheurla.

Càite bheil na hEaglais Gàedhealach? Càite bheil na rite Gàedhealach naobhaidh? Càite bheil na buachaille againns’ air falbh? Carson U dèan tréig sinn nuair bh’ U tilgte sinn amach thairis na Farraige?

Bha sinn cuir ‘ceist chuga ‘gus guidh airson seirbheis neabhaidh as Gàedhlig o linn gu linn, agus fhathast bith sinn dh’diùlt l’ead sin abair a bhith seirbheisich d’ Ur eaglais.

Chan e caint dhomh lea focail Bheurla caoch, airson cha bhith mi caint ead air ais dhut. Gabh amach bhuam leis na cànanan de na hìmpireachd sin cuir Ìosa ar an crois. Thoir na sàcramaidean agus aifreann chugam anns an cànan tha fìos ag anam so.

‘Bheil e mìorbhailtean is toil leat mi do dèanamh a Dhia Mór? Mandaidh mi car clochan uaighe ’rithist. ‘Bheil toil leat do déan martair de mise airson for leòmhainn Bheurla? So mar sin bitheadh.

Le Ealasaid NicThómais
(Gàedhlig Uisge Dhearg)

Martairean airson Leòṁainn Ḃeurla

Ann so sinn suiḋ. So corp ‘us mise. ‘R Eilean Turtar, càit Ur làṁ mòr ḃa sgaoil na Gàeḋeal. Tréigte anns an tìr càit Sàtan ṫàinig agus leaṫaḋ na teanga de Ḋóṁnull Duḃ anns Ur ainm. ‘S tìr g’ ionnann Sodam agus Gomóra, càit sliġean do hIḟrinn ḃa ċeilte saṁail sgoiltean.

‘Ḃeil tuigsinn agad mu’n deur ḃa sinn dòirt le linn cuiṁne do paidriċean malairt airson biaḋ roiṁ sgoil aga dar sinn pàistean? ‘Ḃeil fìos agad na faireaċdainn d’ a dol ocraċ ré ‘aiṫris na focail Ḃeurla:

[ Our Faṫer, whiċ art in heaven,
Hallowed be ṫy Name.
Ṫy Kingdom come.
Ṫy will be done in earṫ, As it is in heaven.

Give us ṫis day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive ṫem ṫat trespass against us.
And lead us not into temptation, But deliver us from evil.

For ṫine is ṫe kingdom,
Ṫe power, and ṫe glory,
For ever and ever. ]

‘Ḃeil e molaḋ is toil leat gu cluinn asainn a Ḋia Mór, nuair ṫa sinn beaṫaiṫe gu leòṁainn Ḃeurla l’ Ur eaglais? Airson ċan eil molaḋ agam an còrr ionam as Ḃeurla.

Càite ḃeil na hEaglais Gàeḋealaċ? Càite ḃeil na rite Gàeḋealaċ naoḃaiḋ? Càite ḃeil na buaċaille againns’ air falḃ? Carson U dèan tréig sinn nuair ḃ’ U tilgte sinn amaċ ṫairis na Farraige?

Ḃa sinn cuir ‘ceist ċuga ‘gus guiḋ airson seirḃeis neaḃaiḋ as Gàeḋlig o linn gu linn, agus ḟaṫast biṫ sinn ḋ’diùlt l’ead sin abair a ḃiṫ seirḃeisiċ d’ Ur eaglais.

Ċan e caint ḋoṁ lea focail Ḃeurla caoċ, airson ċa ḃiṫ mi caint ead air ais ḋut. Gaḃ amaċ ḃuam leis na cànanan de na hìmpireaċd sin cuir Ìosa ar an crois. Ṫoir na sàcramaidean agus aifreann ċugam anns an cànan ṫa fìos ag anam so.

‘Ḃeil e mìorḃailtean is toil leat mi do dèanaṁ a Ḋia Mór? Mandaiḋ mi car cloċan uaiġe ’riṫist. ‘Ḃeil toil leat do déan martair de mise airson for leòṁainn Ḃeurla? So mar sin biṫeaḋ.

Le Ealasaid NicṪómais
(Gàeḋlig Uisge Ḋearg)

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach