Fàilte air ais a Chùpa Liath

‘S déidh ath-mhaid fada ’steach seach-thìm, bha gabh a’ Cupa Liath le Na Bomadairean Ghorm na Bhinnipéig le dà mionaidean tìm còrr. Bithidh so ’n dà-dheugadh Cupa Liath fo ‘crios de Na Bomadairean Ghorm, coisinn air an latha dà-dheugadh, d’ am mìos dà-dheugadh. Bi sin a’ ceithiradh Cupa Liath airson Na Bomadairean ’sgrìobhte ’nns an eachdraidh nise.

Fiù ’s leis buannachd fòid dachaigh agus ‘cumail an tosaigh gu ruige, bha Na Cait Tiogar leag leis sciobadh bréagha déan le Deatraig Mac Neacail (32 IC – BG), Bhinston Róis (30 T – BG), ‘us Caidhridh Bhilson (Mac Bioll) (19 TL – BG) air am pas as Diarmuid Masoli ( 08 CR – CT).

«’S bu toil a’ Caidreachas Métis nam Mhanitóba gu cuir meal do naidheachd air Bomadairean Gorm na Bhinnipéig air cosnadh a’ 108adh Cupa Liath.» – /ManitobaMetisFederationOfficial  

Bha dòchas Na Cait Tiogar na Bail’ Ua h-Amaill gu briseadh anns an tioramachd de fichead ’s dà bliadhna orthu gun teagamh, ach chan eil sin for bhliadhna so. Cluinntinn an guth as na spéisear de Na Bomadairean Ghorm lathian seachd air ais, ás déidh ‘cluiche ri Na Marcairean Garbh na Sruth an t-Subhail, bh’ ead fhé fìos mun buannaich agu gun teagamh.

«Meal do naidheachd sònraichte leis am @wpgbluebomberscfl air eadsan cùl gu cùl #CupaLiath coisinn! Cha b’urrainn ’s uallach tuilleas orainn! #RachBomadaireanRach» – /AssemblyMBChiefs

Thairis Am Bhaile-Mòr bha tuil làn de buiadh ‘us gorm a steach an t-sràidean, bàr-spòrsachan, agus biadh-lann san Ghleann Uisge Dhearg airson ‘comharrachadh. Bho’m Seanadh nan Toisichean Mhanitóba agus a’ Caidreachas Métis nam Mhanitóba gu an t-Sluagh Phalomeinó; ’n daoine sa Bhinnipéig gu toilichte meal do Na Bomadairean Ghorm agus bha déan fàilt’ a Cupa Liath air ais.

«Bh’ am Cupa Liath air ais càit leis is leis e air oichdhe Di-Luain…Am Palomino Club! Tapadh leibh do h-uile cluicheadair, spéisear, cunbhalaiche agus crathadair bun sin déan e nochd do cuimhnich.» – /palominoclub

‘S bi buaidh math leibh an athbhliadhn a Chait Taigh. Bith sinn faic sibh ann.

Le Trìnda NicÉigeir

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríobh Róimh – 01-22
Issuu (Digiteach) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-01-22
Magzter (Digiteach) – https://www.magzter.com/…/LUD—Sgr%C3…/Lifestyle/874652
Peecho (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101525
Patreon (Digiteach ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriobh-01-67649378

 

 

Fàilte air ais a Ċùpa Liaṫ

‘S déiḋ aṫ-ṁaid fada ’steaċ seaċ-ṫìm, ḃa gaḃ a’ Cupa Liaṫ le Na Bomadairean Ġorm na Ḃinnipéig le dà mionaidean tìm còrr. Biṫiḋ so ’n dà-ḋeugaḋ Cupa Liaṫ fo ‘crios de Na Bomadairean Ġorm, coisinn air an laṫa dà-ḋeugaḋ, d’ am mìos dà-ḋeugaḋ. Bi sin a’ ceiṫiraḋ Cupa Liaṫ airson Na Bomadairean ’sgrìoḃte ’nns an eaċdraiḋ nise.

Fiù ’s leis buannaċd fòid daċaiġ agus ‘cumail an tosaiġ gu ruige, ḃa Na Cait Tiogar leag leis sciobaḋ bréaġa déan le Deatraig Mac Neacail (32 IC – BG), Ḃinston Róis (30 T – BG), ‘us Caiḋriḋ Ḃilson (Mac Bioll) (19 TL – BG) air am pas as Diarmuid Masoli ( 08 CR – CT).

«’S bu toil a’ Caidreachas Métis nam Mhanitóba gu cuir meal do naidheachd air Bomadairean Gorm na Bhinnipéig air cosnadh a’ 108adh Cupa Liath.» – /ManitobaMetisFederationOfficial  

Ḃa dòċas Na Cait Tiogar na Bail’ Ua h-Amaill gu briseaḋ anns an tioramaċd de fiċead ’s dà bliaḋna orṫu gun teagaṁ, aċ ċan eil sin for ḃliaḋna so. Cluinntinn an guṫ as na spéisear de Na Bomadairean Ġorm laṫian seaċd air ais, ás déiḋ ‘cluiċe ri Na Marcairean Garḃ na Sruṫ an t-Suḃail, ḃ’ ead ḟé fìos mun buannaiċ agu gun teagaṁ.

«Meal do naidheachd sònraichte leis am @wpgbluebomberscfl air eadsan cùl gu cùl #CupaLiath coisinn! Cha b’urrainn ’s uallach tuilleas orainn! #RachBomadaireanRach» – /AssemblyMBChiefs

Ṫairis Am Ḃaile-Mòr ḃa tuil làn de buiaḋ ‘us gorm a steaċ an t-sràidean, bàr-spòrsaċan, agus biaḋ-lann san Ġleann Uisge Ḋearg airson ‘coṁarraċaḋ. Ḃo’m Seanaḋ nan Toisiċean Ṁanitóba agus a’ Caidreaċas Métis nam Ṁanitóba gu an t-Sluaġ Ṗalomeinó; ’n daoine sa Ḃinnipéig gu toiliċte meal do Na Bomadairean Ġorm agus ḃa déan fàilt’ a Cupa Liaṫ air ais.

«Bh’ am Cupa Liath air ais càit leis is leis e air oichdhe Di-Luain…Am Palomino Club! Tapadh leibh do h-uile cluicheadair, spéisear, cunbhalaiche agus crathadair bun sin déan e nochd do cuimhnich.» – /palominoclub

‘S bi buaiḋ maṫ leiḃ an aṫḃliaḋn a Ċait Taiġ. Biṫ sinn faic siḃ ann.

Le Trìnda NicÉigeir


Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 01-22
Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-sg-01-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/…/LUD—Sgr%C3…/Lifestyle/888057
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101526
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriob-01-22-67649695

 

 

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach