An Uiseag: Latha Fhéill Bríde

Air sgiathaibh siùbhlach an àird nan speur,

Tha ’n uiseag bheusach, bhreac-bhallach, chliuiteach,

A’ seinn a ciuil dhuinn le deadh ghleus;

A’ toirt sgeul an Earraich as ùr dhuinn,

An deigh a ciurradh le fuach brèin;

A’ taisbheanadh maise, ‘gus umhlachd

Do’n Triuir a tha ’n àird nan Neamh;

Mar fhianuis an aghaidh nan slògh,

‘S mar dhearbhadh air glóir nan Neamh.

Tha ribèid a cléibh a’ toirt urraim air gach ceol.

Truilleachd naduir no gnìomh làmh

Cha chuirear mar thair air a h-eon.

Craobh mheangannach, dhosrach

Ó dhuslach na talmhainn,

Mar sin an duine ’s e’ falbh ann an ceò;

Gun subhaile, neo-bheusach lár truailleachd,

Tha ’n duine fo bhuaireadh mar gleò,

A’ Thi Phrìsèil, nam buadhan caomha,

Ceadaich dhuinn aomadh gu ceòl

A sheinn do na naomhaibh,

‘Tha ‘comhnuidh an saoghal nam beò,

Far nach fuaraich an gaol,

‘S àm maireann an ceòl –

Muire nan Gràs

Peadair ’s Pòl agus Eóin.

Bríd Chill Dara

A Bríd, a mhaighdean gheal chóir,

Cuidigh liom roimh Dhia na Glóire,

I mo shuidhe (shuí), i mo luidhe (luí), san oidhche nó sa ló,

Go mbeadh mé leat-sa choíche is go deo.

A Naomh Bríd, a Mhuire na n-Gaedheal

A Naomh Bríd, a Mhuire na n-Gaedheal, car orainn do bhrat,

A Naomh Bríd, a chridhe na féile, stiúir sinn ar an mbóthar ceart,

A Naomh Bríd, gheanúil, ghrástúil, ar ár namhaid cosain sinn.

A Naomh Bríd, a bhean riaghalta álainn, ar uair ár mbáis, glaoigh orainn.

Altú roimh biadh, Oidhche Fhéile Bríghde

A Bhríd ban-naomh, bean na bratóige buidhe, ar choimrí a géaga gile dúinn ón mbéile seo go dtí an béile aríst.

Ar choimrí Dé agus Bhríd ban-naomh dúinn.

Bríd Ní Dhaighidí a chuireann an long go réidh chuig poirt, ar a coimrí sin dúinn féin ós léi an oidhche anochd.

Lá Naomh Bhríd

Ó lá le Bríghde amach,

Bíonn na h-éin ag déanamh nead,

Bíonn na caoire ag breith na n-uan,

‘S an lá ag dul i bhfad.

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríobh Róimh – 02-22

Issuu (Digiteach) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-_sr-_02-22
Magzter (Digiteach) – https://www.magzter.com/CA/Lìonra-h-Uisge-Dhearg/LUD—Sgríobh-Róimh/Lifestyle/888055
Peecho (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1100960
Patreon (Digiteach ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriobh-02-67650150

 

 

An Uiseag: Laṫa Ḟéill Bríde

Air sgiaṫaiḃ siùḃlaċ an àird nan speur,

Ṫa ’n uiseag ḃeusaċ, ḃreac-ḃallaċ, ċliuiteaċ,

A’ seinn a ciuil ḋuinn le deaḋ ġleus;

A’ toirt sgeul an Earraiċ as ùr ḋuinn,

An deiġ a ciurraḋ le fuaċ brèin;

A’ taisḃeanaḋ maise, ‘gus uṁlaċd

Do’n Triuir a ṫa ’n àird nan Neaṁ;

Mar ḟianuis an aġaiḋ nan slòġ,

‘S mar ḋearḃaḋ air glóir nan Neaṁ.

Ṫa ribèid a cléiḃ a’ toirt urraim air gaċ ceol.

Truilleaċd naduir no gnìoṁ làṁ

Ċa ċuirear mar ṫair air a h-eon.

Craoḃ ṁeangannaċ, ḋosraċ

Ó ḋuslaċ na talṁainn,

Mar sin an duine ’s e’ falḃ ann an ceò;

Gun suḃaile, neo-ḃeusaċ lár truailleaċd,

Ṫa ’n duine fo ḃuaireaḋ mar gleò,

A’ Ṫi Ṗrìsèil, nam buaḋan caoṁa,

Ceadaiċ ḋuinn aomaḋ gu ceòl

A ṡeinn do na naoṁaiḃ,

‘Ṫa ‘coṁnuiḋ an saoġal nam beò,

Far naċ fuaraiċ an gaol,

‘S àm maireann an ceòl –

Muire nan Gràs

Peadair ’s Pòl agus Eóin.

Bríd Ċill Dara

A Bríd, a ṁaiġdean ġeal ċóir,

Cuidiġ liom roiṁ Ḋia na Glóire,

I mo ṡuiḋe (ṡuí), i mo luiḋe (luí), san oiḋċe nó sa ló,

Go mbeaḋ mé leat-sa ċoíċe is go deo.

A Naoṁ Bríd, a Ṁuire na n-Gaeḋeal

A Naoṁ Bríd, a Ṁuire na n-Gaeḋeal, car orainn do ḃrat,

A Naoṁ Bríd, a ċriḋe na féile, stiúir sinn ar an mbóṫar ceart,

A Naoṁ Bríd, ġeanúil, ġrástúil, ar ár naṁaid cosain sinn.

A Naoṁ Bríd, a ḃean riaġalta álainn, ar uair ár mbáis, glaoiġ orainn.

Altú roiṁ biaḋ, Oiḋċe Ḟéile Bríġde

A Ḃríd ban-naoṁ, bean na bratóige buiḋe, ar ċoimrí a géaga gile dúinn ón mbéile seo go dtí an béile aríst.

Ar ċoimrí Dé agus Ḃríd ban-naoṁ dúinn.

Bríd Ní Ḋaiġidí a ċuireann an long go réiḋ ċuig poirt, ar a coimrí sin dúinn féin ós léi an oiḋċe anoċd.

Lá Naoṁ Ḃríd

Ó lá le Bríġde amaċ,

Bíonn na h-éin ag déanaṁ nead,

Bíonn na caoire ag breiṫ na n-uan,

‘S an lá ag dul i ḃfad.

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 02-22

Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-sg-02-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/CA/Lìonra-h-Uisge-Dhearg/LUD—Sgríoḃ-Gaeḋealaċ/Lifestyle/888058
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101516
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriob-02-22-67649879

 

 

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach