Beurla air BhBC Alba!

Carson tha Beurla air BhBC Alba? Carson? ‘S seanail Gàilig le nan Gàidhealtachd e fhé ‘gus chuir ead agus cuiridh ead sgannán Beurla air ais a-rithist agus chan eil sin còir agus ceart! Cuiridh leinn airgead chun sin leis cìosan chun riaghaltas Ghallda sa Lunnainn, Sasuinn agus chun am BhBC cuideachd. Cà bheil clàran Gàilig amhàin air seanail seo? Chuir mhaid airgead mhath thuga gach bliadhain agus cha chuir ead clàran Gàilig amhàin air an teilifisean gach latha ’s gach seachdainn. Chan eil sin ceart agus chan eil sin còir agus ceart! Agus dé mu nam muinntir Gàidhealach ag foghluim Gàilig thairis nan domhain? Chuir ead airgead mhath chun BhBC Alba ‘gus chan eil ceartan aca ’nn le sin gun teagamh. Tha clàran Beurla air ri linn an latha ‘gus iarraidh BhBC Alba ’n airgead asta gach àm gun teagamh agus iarraidh ead sin gun mhall cuideachd. Chan eil sin còir agus ceart do ghlac airgead a-muigh asta ‘gus cha chuir clàran Gàilig amhàin air an aer leotha cuideachd. ‘S gadachd e sin! Agus ’s gadairean na riaghaltas BhBC Alba do ghlac airgead a-muigh as nan daoine h-àite ‘gus a-muigh as na Gàidheil thairis nam Fharraige Mhór le clàran Gàilig agus chan eil ’s cha bhithidh clàran Gàilig amhàin air an seanail seo!

Tha ’n àit mór le Beurla air seanailean eile nam BhBC agus carson cuiridh ead clàran Beurla shuas air BhBC Alba? Tha sin gadachd gun teagamh agus bu cheart cuiridh sin chun stad a-nis gun mhall! Iarraidh daoine Gàidhealach do sheasaidh ri chéile mu sin amhàin do chur an òrdugh chun riaghaltas Gallda ‘gus chun àrd-chomhlaire BhBC Alba do chur stadaidh chun clàran Beurla ’nnseo ’nis gun mhall mar tha sin uabhasach agus gadachd do dheunamh sin leinn.

Cà bheil nan cac dhaoine h-acadamh a-nis? Cà bheil ead? Cà bheil ead fhé? Bithidh ead a-mach mà tha sin gu math do chainnt mu rudan thairis nan domhain a-staigh tìrean eile ‘ch chan chainnt ead a-mach mu Beurla ’s clàran Beurla shuas air BhBC Alba ri linn an latha leinn! Iarraidh mhaid do thosaidh agóidean amhàin a-muigh as na cac-dhaoine mar th’ ead air taobh riaghaltas Gallda gun teagamh agus chan eil misneachd aca cuideachd. Chunnaig mi na h-acadamh / cac-dhaoine ‘g ionnsaich an aghaidh daoine math nan Gàidheal air an lìn-làrach gach àm mar tha misneachd mhath aca – na Gàidheal – agus chan eil sin gu math leom-sa! Iarraidh mhaid – na Fíor Gàidheil – do sheasaidh ri chéile ’n aghaidh ortha ‘gus bu cheart cuiridh mhaid ead a-muigh asainn gun mhall cuideachd! Chan eil cairdean mhath leinn oirnn ead fhé! ‘S Goill ead fhé ‘gus tha ead air taobh nan Goill ag seasamh ri taobh nan Goill cuideachd!

Chunnaig mi bean acadamh amhàin aig ionnsaigh an aghaidh bean Ghàidheal amhàin as Dùthaich nan Craobh, agus bha sin an-uabhasach le h-aghaidh nam bean Dùthaich nan Craobh! Bha sin bliadhain seo cáite ‘gus carson cha chuir leinn comhaireachd an aghaidh an obair Dòmhnull Dubh a thánaig as nam bean acadamh chun nam bean òige Gàidhealach? Thosaidh sin le cac-dhaoine’mhàin mar cha fhuair i do sgrìobh sgeul le h-aghaidh iris amhàin air an lìn-làrach. Tha na daoine h-iris gu math agus leugh mi na sgeultan asta gach latha mar tha sin leobhar an-mhath le na Gàidheal agus le Gàilig cuideachd. Chan iarraidh leinn an cac-dhaoin’ eatarainn a chairdean! Iarraidh leinn Fíor Gàidheil againn amhàin gun teagamh ’s gun mhall.

Agus carson chan eil na cac-dhaoine ‘g cainnt mu Beurla air BhBC Alba? Carson? Tha ead air taobh Gallda ’n aghaidh na Gàidheil b’fheudar.

Le Eóin Lom Dòmhnallach
(Gàilig nan Eileanan)

Beurla air ḂBC Alba!

Carson ṫa Beurla air ḂBC Alba? Carson? ‘S seanail Gàilig le nan Gàiḋealtaċd e ḟé ‘gus ċuir ead agus cuiriḋ ead sgannán Beurla air ais a-riṫist agus ċan eil sin còir agus ceart! Cuiriḋ leinn airgead ċun sin leis cìosan ċun riaġaltas Ġallda sa Lunnainn, Sasuinn agus ċun am ḂBC cuideaċd. Cà ḃeil clàran Gàilig aṁàin air seanail seo? Ċuir ṁaid airgead ṁaṫ ṫuga gaċ bliaḋain agus ċa ċuir ead clàran Gàilig aṁàin air an teilifisean gaċ laṫa ’s gaċ seaċdainn. Ċan eil sin ceart agus ċan eil sin còir agus ceart! Agus dé mu nam muinntir Gàiḋealaċ ag foġluim Gàilig ṫairis nan doṁain? Ċuir ead airgead ṁaṫ ċun ḂBC Alba ‘gus ċan eil ceartan aca ’nn le sin gun teagaṁ. Ṫa clàran Beurla air ri linn an laṫa ‘gus iarraiḋ ḂBC Alba ’n airgead asta gaċ àm gun teagaṁ agus iarraiḋ ead sin gun ṁall cuideaċd. Ċan eil sin còir agus ceart do ġlac airgead a-muiġ asta ‘gus ċa ċuir clàran Gàilig aṁàin air an aer leoṫa cuideaċd. ‘S gadaċd e sin! Agus ’s gadairean na riaġaltas ḂBC Alba do ġlac airgead a-muiġ as nan daoine h-àite ‘gus a-muiġ as na Gàiḋeil ṫairis nam Ḟarraige Ṁór le clàran Gàilig agus ċan eil ’s ċa ḃiṫiḋ clàran Gàilig aṁàin air an seanail seo!

Ṫa ’n àit mór le Beurla air seanailean eile nam ḂBC agus carson cuiriḋ ead clàran Beurla ṡuas air ḂBC Alba? Ṫa sin gadaċd gun teagaṁ agus bu ċeart cuiriḋ sin ċun stad a-nis gun ṁall! Iarraiḋ daoine Gàiḋealaċ do ṡeasaiḋ ri ċéile mu sin aṁàin do ċur an òrduġ ċun riaġaltas Gallda ‘gus ċun àrd-ċoṁlaire ḂBC Alba do ċur stadaiḋ ċun clàran Beurla ’nnseo ’nis gun ṁall mar ṫa sin uaḃasaċ agus gadaċd do ḋeunaṁ sin leinn.

Cà ḃeil nan cac ḋaoine h-acadaṁ a-nis? Cà ḃeil ead? Cà ḃeil ead ḟé? Biṫiḋ ead a-maċ mà ṫa sin gu maṫ do ċainnt mu rudan ṫairis nan doṁain a-staiġ tìrean eile ‘ċ ċan ċainnt ead a-maċ mu Beurla ’s clàran Beurla ṡuas air ḂBC Alba ri linn an laṫa leinn! Iarraiḋ ṁaid do ṫosaiḋ agóidean aṁàin a-muiġ as na cac-ḋaoine mar ṫ’ ead air taoḃ riaġaltas Gallda gun teagaṁ agus ċan eil misneaċd aca cuideaċd. Ċunnaig mi na h-acadaṁ / cac-ḋaoine ‘g ionnsaiċ an aġaiḋ daoine maṫ nan Gàiḋeal air an lìn-làraċ gaċ àm mar ṫa misneaċd ṁaṫ aca – na Gàiḋeal – agus ċan eil sin gu maṫ leom-sa! Iarraiḋ ṁaid – na Fíor Gàiḋeil – do ṡeasaiḋ ri ċéile ’n aġaiḋ orṫa ‘gus bu ċeart cuiriḋ ṁaid ead a-muiġ asainn gun ṁall cuideaċd! Ċan eil cairdean ṁaṫ leinn oirnn ead ḟé! ‘S Goill ead ḟé ‘gus ṫa ead air taoḃ nan Goill ag seasaṁ ri taoḃ nan Goill cuideaċd!

Ċunnaig mi bean acadaṁ aṁàin aig ionnsaiġ an aġaiḋ bean Ġàiḋeal aṁàin as Dùṫaiċ nan Craoḃ, agus ḃa sin an-uaḃasaċ le h-aġaiḋ nam bean Dùṫaiċ nan Craoḃ! Ḃa sin bliaḋain seo cáite ‘gus carson ċa ċuir leinn coṁaireaċd an aġaiḋ an obair Dòṁnull Duḃ a ṫánaig as nam bean acadaṁ ċun nam bean òige Gàiḋealaċ? Ṫosaiḋ sin le cac-ḋaoine ‘ṁàin mar ċa ḟuair i do sgrìoḃ sgeul le h-aġaiḋ iris aṁàin air an lìn-làraċ. Ṫa na daoine h-iris gu maṫ agus leuġ mi na sgeultan asta gaċ laṫa mar ṫa sin leoḃar an-ṁaṫ le na Gàiḋeal agus le Gàilig cuideaċd. Ċan iarraiḋ leinn an cac-ḋaoin’ eatarainn a ċairdean! Iarraiḋ leinn Fíor Gàiḋeil againn aṁàin gun teagaṁ ’s gun ṁall.

Agus carson ċan eil na cac-ḋaoine ‘g cainnt mu Beurla air ḂBC Alba? Carson? Ṫa ead air taoḃ Gallda ’n aġaiḋ na Gàiḋeil b’ḟeudar.

Le Eóin Lom Dòṁnallaċ
(Gàilig nan Eileanan)

 

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 05-22

Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud_-_sgr_o_gae_eala_-_05-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/CA/Lìonra-h-Uisge-Dhearg/LUD—Sgríoḃ-Gaeḋealaċ/Lifestyle/1019852
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1146146
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/69044973/

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach